Privacybeleid

VOORWAARDEN COMPA INTERNATIONAL

1. DE HUURDER MOET IN BEZIT ZIJN VAN EEN GELDIG RIJBEWIJS.

 2. DE HUURDER VERPLICHT ZICH, HET GEHUURDE VOERTUIG NIET AAN DERDEN TE VERHUREN OF TE  LATEN BESTUREN, TE VERKOPEN, TE VERVREEMDEN OF IN PAND AF TE STAAN.

 3. BIJ EVENTUELE SCHADE OF VERLIES VAN HET GEHUURDE VOERTUIG ZAL DE HUURDER AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE SCHADE. DEZE SCHADE ZAL OPGEMAAKT WORDEN DOOR DE DIRECTIE TEAM VAN COMPA GROUP N.V.

 4. HET IS VERBODEN OM (HUIS)DIEREN TE VERVOEREN IN ONZE HUURAUTO’S. BIJ OVERTREDING WORDT DE REINIGING EN EVENTUELE GEURBEHANDELING IN REKENING GEBRACHT VAN DE HUURDER.

 5a. BIJ EEN AANRIJDING WAARBIJ DE HUURDER DE BENADEELDE IS, MOET ER EEN POLITIE WAM RAPPORT OF EEN BLIKSCHADE FORMULIER WORDEN OVERLEGD, WAARIN WORDT AANGEGEVEN DAT DE HUURDER DE BENADEELDE IS EN DAT DE VEROORZAKER BEREID IS TE CLAIMEN.

 5b. INDIEN HET BLIKSCHADE FORMULIER NIET INGEVULD IS MET DE RELEVANTE GEGEVENS VAN DE TEGENPARTIJ, KOMT DE SCHADE VOOR REKENING VAN DE HUURDER. LEG ZOVEEL MOGELIJK DUIDELIJK VAST OP BEELD, DE SITUATIE EN DE OPGELOPEN SCHADE.

 6a.  BIJ EEN EVENTUELE SCHADE WAARBIJ DE HUURDER DE VEROORZAKER IS, WORDT DE BORGSOM  INGEHOUDEN. VOORTS IS DE HUURDER VERPLICHT DE KOSTEN; SCHADE EN INKOMSTENDERVING TE VERGOEDEN. DE W.A. VERZEKERING DEKT DE SCHADE VAN DE BENADEELDE, DOCH UW SCHADE BLIJFT VOOR UW EIGEN REKENING.

 6b.  BIJ EEN WA PLUS VERZEKERING IS ARTIKEL 6A NIET VAN TOEPASSING. HIERBIJ GELDT HET VOLGENDE: BIJ EVENTUELE SCHADE WAARBIJ DE HUURDER DE VEROORZAKER IS, WORDT DE BORGSOM INGEHOUDEN EN DIENT DE HUURDER DE BORGSOM OPNIEUW TE BETALEN INDIEN DE HUURPERIODE WORDT GECONTINUEERD.

 7.  GEDURENDE DE TIJD DAT DE HUURDER OVER HET VOERTUIG BESCHIKT, ZIJN ALLE KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE AUTO, ZOALS BENZINE, BANDENREPARATIES (LEKKE-EN KROMME BANDEN) EN CARWASH VOOR REKENING VAN DE HUURDER.

 8.  HET IS NIET TOEGESTAAN HET VOERTUIG TE BESTUREN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL EN OF ANDERE VERDOVENDE  MIDDELEN. HET IS VERBODEN OM IN DE HUUR AUTO’S TE ROKEN EN TE CONSUMEREN. INDIEN OVERTREDEN DAN KOMT DE BOETE TER ZAKE OVERTREDING RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL VOOR REKENING VAN DE HUURDER EN ZAL ER GEEN VERREKENING PLAATSVINDEN VANUIT DE KANT VAN DE VERHUURDER. VERDER WORDT HET HUURCONTRACT HIERBIJ PER DIRECT BEËINDIGD ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST.

 9.  HET VOERTUIG WORDT VERHUURD MET ALLE BENODIGDE DOCUMENTEN W.O. EEN GELDIGE: NUMMERBEWIJS, BEWIJS KEURING, AANRIJDINGSFORMULIER EN BEWIJS W.A. VERZEKERING EN DIENT OOK MET ALLE BESCHEIDEN INGELEVERD TE WORDEN.

10.  BETALING VAN HUUR EN BORG  ZIJN VOORUIT EN RESTITUTIE VAN BETAALDE HUURGELDEN EN BENZINE GELDEN ZIJN UITGESLOTEN. BIJ LATE BETALINGEN WORDT DE HUURPRIJS VERMEERDERD MET EEN BOETERENTE VAN 10%.

 11.  BIJ TE LATE INLEVERING (1 TOT 3 UREN TE LAAT) WORDT EEN TOESLAG IN REKENING GEBRACHT VAN EURO 5 ,- . NA 3 UREN TE LAAT , WORDT 1 DAG TARIEF IN REKENING GEBRACHT.

 12. BIJ AUTOPECH BENT U VERPLICHT GEBRUIK TE MAKEN VAN DE ONGEVALLEN KAART.  BOVENDIEN VINDT ER GEEN VERGOEDING IN WELKE VORM DAN OOK PLAATS. U HEEFT WEL  RECHT OP EEN VERVANGEND VOERTUIG IN DE ZELFDE PRIJSKLASSE.

 13a. HET AANTAL KILOMETERS PER DAG BEDRAAGT 250  (TWEEHONDERD EN VIJFTIG)  VOOR EEN HUUR PERIODE VAN 1 T/M 3 DAGEN . RIJD JE MEER DAN 250 KILOMETERS, DAN MOET DE TEVEEL AAN GEREDEN KILOMETERS ERBIJ BETAALD WORDEN. BIJ HUUR VAN 4 DAGEN EN MEER ZIJN DE AANTAL KILOMETERS ONGELIMITEERD. ER IS WEL EEN TOESLAG AAN VERBONDEN INDIEN DE HUURDER ZICH MET DE HUURAUTO BEGEEFT OP DE VOLGENDE PLAATSEN/DISTRICTEN:  ALBINA, MOENGO, NICKERIE, BROKOPONDO.

 13b. ONZE VOERTUIGEN MOGEN NIET NAAR BAUXIETWEGEN EN BINNENLAND W.O.: APOERA, LANGE TABBETJE, JODEN SAVANNE, BLANCHE MARIE VALLEN, TIBITI, PATAMACCA, MATTA ETC.

 14. BIJ VERLIES VAN AUTO SLEUTEL KOMT ER EEN BOETE VAN EURO 100,- EN BIJ HET VERLIES VAN CHIP  SLEUTEL KOMT ER EEN  BOETE VAN EURO 250,-

 15. DE HUURDER IS VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE WATERSCHADE AAN HET VOERTUIG.

 16. ALLE KOSTENVERLIES VOORTVLOEIENDE UIT HET NIET NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN ZIJN VOOR REKENING VAN DE HUURDERS.

 17. DE VERHUURDER HEEFT HET RECHT HET VERHUURDE VOERTUIG TERSTOND TERUG TE NEMEN, INDIEN BLIJKT DAT DE HUURDER ZICH NIET HOUDT AAN DE PUNTEN OPGENOEMD IN DIT CONTRACT.

 18. WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN OP DEZE HUUROVEREENKOMST ZIJN SLECHTS DAN VAN KRACHT, INDIEN DEZE TUSSEN PARTIJEN IN EEN SCHRIFTELIJK EN DOOR HEN ONDERTEKEND STUK ZIJN VASTGELEGD.

 19. INDIEN WIJ HET NODIG ACHTEN, ZIJN  WIJ GERECHTIGD DE HUUROVEREENKOMST ZONDER INGEBREKESTELLING OF RECHTERLIJKE TUSSENKOMST TE BEËINDIGEN.

 

 

 

Contact us